Què ens diu l’ansietat: assertivitat, valors i autoestima

De les diferents causes o motius que poden provocar que l’ansietat aparegui, en aquest text ens centrarem en aquelles relacionades amb l’assertivitat i els valors, i la repercussió que tot això té en l’autoestima.

L’ansietat, encara sent molt desagradable, lluny de pretendre minvar el nostre benestar ve a informar-nos d’alguns desajustos que està detectant.

Podríem definir breument l’assertivitat com la capacitat/habilitat per defensar els nostres drets, expressar les nostres necessitats i manifestar el nostre malestar o desacord (posar límits i dir que no), respectant alhora a les altres persones. La no assertivitat tracta precisament del contrari, i succeeix quan la persona no posa límits, acaba fent coses que realment no vol, no expressa o exigeix les seves necessitats i posa per davant el benestar dels altres al seu propi. Si això passa de manera puntual o poc freqüent, no té major repercussió ni importància. Però si aquesta manera de relacionar-nos amb les demés persones és un tipus de comportament habitual, llavors si que pot provocar problemes. L’ansietat vindria per avisar-nos d’aquest comportament habitual poc respectuós i curós amb nosaltres mateixos/es. Ve a dir-nos que en realitat no estem a gust ni conformes amb la nostra manera d’actuar i amb les repercussions que se’n deriven, ja que la persona poc assertiva acaba massa sovint implicada en situacions/obligacions que realment no vol, posant per davant d’ella el benestar del altes. L’ansietat vindria a dir-nos que els nostres desitjos i drets s’estan veient afectats i que ens estem allunyant massa del nostre benestar i equilibri.

Quelcom semblant passa quan ens desviem massa dels nostres valors. Es veritat que no sempre podem actuar amb la fidelitat cap a nosaltres que desitjaríem, però tal i com comentàvem amb l’assertivitat, si això és puntual, el seu efecte és menor i no hi ha més problema, però si ens veiem abocats, be per imperatius interns o externs a comportar-nos i actuar lluny dels nostres valors, llavors es probable que l’ansietat entri en escena. La manera com volem viure i compartir la nostra vida, relacionar-nos amb els altres i l’entorn, la nostra manera de veure el món, conformen els nostres valors. Quan aquests valors es veuen amenaçats, actuem per tornar a ells i reprendre un camí en el que ens sentim millor amb nosaltres mateixos/es. De vegades succeeix que no ens adonem que ens este desviant, o que no li donem la importància que té realment, o que ens veiem “obligats” a caminar en direccions desviades dels nostres valors. En aquestes circumstàncies l’ansietat s’activa per fer-nos notar que alguna cosa està passant i que hauríem de posar-hi remei. Ve a dir-nos que estem “oblidant” o deixant massa de banda la nostra manera de veure/viure la vida i allò que li dona sentit i significat.

Tant la falta d’assertivitat, així com allunyar-nos dels nostres valors (sempre i quan això sigui freqüent), pot provocar, a banda d’ansietat, una baixa autoestima. L’autoestima té una íntima relació amb l’assertivitat. Actuar respectant-nos, conforme el que desitgem realment i en la línia dels nostres valors enforteix la nostra autoestima i la confiança en nosaltres. I allunyar-nos d’aquest autorespecte i valors repercuteix negativament en ella.

És important ressaltar que en aquest article ens hem centrat únicament en l’assertivitat, valors i autoestima, però que l’ansietat no es limita a aparèixer exclusivament quan aquets aspectes es veuen compromesos. L’ansietat apareix per múltiples causes i factors i es manifesta de manera diferent en cada persona. D’aquí la importància de rebre una atenció personalitzada en relació als problemes d’ansietat que la persona presenti. Un tractament psicològic cognitiu conductual, ofereix un context adient en el que s’obtindrà un anàlisi i comprensió detallats dels problemes, així com estratègies i tècniques psicològiques “a mida” per superar aquests problemes.

Realitzar una teràpia psicològica t’ajudarà a superar el teu problema d’ansietat d’una manera més ràpida i eficaç.

Contacta’ns i t’informem:

Clínica de l’Ansietat a Barcelona: 93 226 14 12607 507 097.

Clínica de l’Ansietat a Madrid: 91 829 93 92607 507 097.

Correu electrònic: info@clinicadeansiedad.com

Fuente: Clínica de l’Ansietat. Especialistes en el tractament de l’ansietat.[:]